Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud požadujete další informace týkající se služeb či Podmínek užití služby, prosím kontaktujte Provozovatele na adrese info@projobs.cz.

Pro Provozovatele služeb je soukromí Uživatelů prioritou. Tyto Podmínky užití služby mimo jiné obsahují informace o politice ochrany soukromí a typy získávaných a shromažďovaných osobních údajů a jejich využití.

Stejně jako mnoho jiných webů, www.projobs.cz využívá log souborů. Informace uchovávané v log souborech obsahují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, datum/čas, vstupní/výstupní stránky a počet kliknutí sloužící pro analýzu trendů, správu webu, sledování pohybu uživatele v okolí místa, a shromažďování demografických informací. IP adresy a další informace nejsou spojeny s žádnými informacemi, které jsou osobní.

www.projobs.cz používá cookies k ukládání informací o návštěvníkových preferencích, záznamu uživatelských informací na stránkách, uživatelova přístupu nebo návštěvy, úpravě obsahu webových stránek na základě typu prohlížeče nebo jiných informací, které návštěvník odešle pomocí svého prohlížeče.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 (dále jen 'Google'). Služba Google Analytics používá souborů 'cookies', které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Pokud je Uživateli nabídnut odkaz na externí stránku nebo stránku třetí strany, jedná se o ústupek ve prospěch příslušné třetí strany vlastníka stránek, a bez poplatku. Stránky třetích stran, na které je odkazováno nebo které na stránku odkazují, nebo na které je odkazováno a které zároveň na stránku odkazují, nejsou pod kontrolou test-osobnosti.cz a administrátor nenese odpovědnost a v žádném časovém období neručí za obsah nebo praktiky a zásady ochrany osobních údajů jakékoli takto odkázané stránky nebo odkazu nebo odkazovací program. test-osobnosti.cz nemusí nutně propagovat společnosti (nebo podobné výrobky nebo služby), na které stránky administrátora odkazují nebo ze kterých je na stránky administrátora odkazováno. Administrátor se nemusí ztotožňovat s názory či politikou těchto společnosti (nebo podobných výrobků nebo služeb). Pokud vstoupíte na některou z třetích stran, které odkazují na stránky, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí. test-osobnosti.cz se tímto zříká jakýchkoli práv k ochranným známkám, servisní známky, obchodní jména, loga, autorská práva, patenty, názvy domén nebo jiného duševního vlastnictví zájmy třetích stran.

Doporučujeme důkladně pročíst zásady ochrany soukromí těchto třetích stran a reklamních serverů pro podrobnější informace o jejich příslušných postupech, jakož i pro instrukce o tom, jak z některých příslušných postupů vystoupit. Zásady ochrany osobních údajů administrátora se nevztahují na ostatní inzerenty nebo webové stránky, jakož ani není možno kontrolovat činnost těchto subjektů.

Pokud si přejete vypnout cookies, můžete tak učinit prostřednictvím individuální možností vašeho prohlížeče. Podrobnější informace o nastavení cookies konkrétního webového prohlížeče lze nalézt na internetových stránkách jednotlivých prohlížečů. Uživatel může svobodně procházet webové stránky Provozovatele, číst si všechny články, nebo jakýkoli jiný obsah, aniž by Uživatel musel poskytovat jakékoliv detaily o své osobě.

Podmínky užití

Podmínky využívání služby internetových služeb (dále jen Podmínky užití služby) umístěných na webových adresách www.projobs.cz, respektive www.projobs.sk (dále jen Server) stanovující pravidla mezi provozovatelem služeb a návštěvníkem Serveru (dále jen Uživatel).

Obsah serveru je chráněn ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorskoprávních předpisů. Jakékoliv kopírování či neoprávněné publikování textů, obrázků či jiných součástí Serveru je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno. Veškeré materiály a informace obsažené na Serveru jsou poskytovány 'tak, jak jsou'.

Veškeré uvedené vztahy, které nejsou upraveny Podmínkami užití služby či Podmínkami systému se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro Českou republiku, resp. se zákonem č. 428/2002 Z.z. v platném znění pro Slovenskou republiku uděluje Uživatel provozovatel souhlas se zpracováním a užitím veškerých osobních a citlivých údajů na výše uvedených WWW stránkách za účelem prezentace a distribuce subjektům třetích stran jakožto firmám, potencionálním zaměstnavatelům a personálním agenturám, kteří jednají jako příjemci údajů souvisejících s nabídkou zaměstnání. Konkrétně se jedná o osobní údaje (křestní jméno a příjmení, pohlaví, občanství), dále o podrobné informace týkající se kontaktních údajů včetně emailové adresy a telefonního čísla, získaného vzdělání, současného stavu na trhu práce a získané dosavadní praxe, dovedností a znalostí včetně jazykových znalostí, představ a požadavků Uživatelem hledané práce a dalších nepovinných údajů. Tento souhlas uděluji provozovateli portálu.

Uživatel souhlasí s využíváním elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení, a to jak obchodních sdělení týkajících se výrobků a služeb provozovatele, tak obchodních sdělení týkajících se výrobků a služeb třetích osob.

Podmínky systému

Podmínky využívání elektronických systémů provozovatele (dále jen Podmínky systému) stanovující pravidla mezi Provozovatelem uvedeným v Podmínkách využívání služby provozovatele a Uživatelem těchto systémů řádně zaregistrovaným na Serveru uvedeném v Podmínkách využívání služby provozovatele.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro Českou republiku, resp. se zákonem č. 428/2002 Z.z. v platném znění pro Slovenskou republiku uděluje Uživatel provozovatel souhlas se zpracováním a užitím veškerých osobních a citlivých údajů na výše uvedených WWW stránkách za účelem prezentace a distribuce subjektům třetích stran jakožto firmám, potencionálním zaměstnavatelům a personálním agenturám, kteří jednají jako příjemci údajů souvisejících s nabídkou zaměstnání. Konkrétně se jedná o osobní údaje (křestní jméno a příjmení, pohlaví, občanství), dále o podrobné informace týkající se kontaktních údajů včetně emailové adresy a telefonního čísla, získaného vzdělání, současného stavu na trhu práce a získané dosavadní praxe, dovedností a znalostí včetně jazykových znalostí, představ a požadavků Uživatelem hledané práce a dalších nepovinných údajů. Tento souhlas uděluji provozovateli portálu, jakožto správci osobních údajů registrovanému u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to na dobu 10 (deset) let ode dne poslední aktualizace informací.

Elektronické systémy provozovatele jsou určeny pro fyzické a právnické osoby bez ohledu na to, zda jsou dostupné mimo území České či Slovenské republiky.

Uživatel dále souhlasí, že administrátor bude považován za osobu výhradně se sídlem v České republice, bez ohledu na to, kde jste při používání webu, a že se jedná o 'pasivní webové stránky' pro účely osobní jurisdikce zákonů platných v jiných státech. Souhlasíte s tím, že se budete řídit právními předpisy České republiky a těmito podmínkami používání, bez ohledu na zásady týkající se mezinárodního práva soukromého, a že jakýkoli spor mezi vámi a Provozovatelem bude řešit příslušný soud nacházející se na území České republiky.

Provozovatel nemá v zemi působení dle zákona č. 435/2004 Sb. statut personální agentury a jako takový nezprostředkovává a ani nemůže zprostředkovávat pracovní místa. Provozovatel poskytuje služby webového portálu a poradenství v oblasti zaměstnání.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele

Provozovatel se zaručuje, že bude vyvíjet maximální úsilí pro zajištění dostupnosti systému Uživateli. Provozovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost Služeb způsobenou údržbou hardwarového či softwarového vybavení či vnějšími vlivy (zahrnující, ale neomezující se, na přírodní katastrofy, požáry, války, politické nepokoje).

Provozovatel je povinnen Uživateli zpřístupnit jeho individuální profil v systému po zadání platného uživatelského jména a hesla.

Provozovatel má právo Uživatelův účet dočasně pozastavit v případě, že Uživatel jednal či jedná v rozporu s Podmínkami systému. Provozovatel má dále právo Uživatelův účet dočasně pozastavit v případě, že na něm nebyla v posledních 7 dnech provedena žádná aktivita.

Provozovatel se zavazuje systém upravovat a provádět změny, vedoucí ke zvýšení Uživatelova prožitku.

Provozovatel neodpovídá za škody či náklady vzniklé v souvislosti s používáním systému (zahrnující, ale neomezující se, na poplatky za internetové připojení, výdaje vzniklé nedodržením Podmínek systému, škody vzniklé ztrátou či zneužitím dat, ).

Provozovatel má právo Uživatele informovat o událostech, změnách a skutečnostech, které souvisí s Uživatelovou registrací v Systému (dále jen Informace). Tyto Informace zahrnují především zájem fyzické či právnické osoby o profil Uživatele jakožto potenciálního zaměstnance či spolupracovníka, změnu údajů v profilu Uživatele, pozastavení profilu Uživatele, nové pracovní nabídky, nové funkcionality Systému, probíhající údržba Systému, nedostupnost Systému, podrobnosti o registraci Uživatele.

Provozovatel může Uživatele o těchto Informacích informovat elektronickou cestou (email), SMS zprávou či telefonicky. Provozovatel nenese zodpovědnost za ztrátu, poškození či nedoručení vzniklé přímo či nepřímo v důsledku potíží způsobených poskytovatelem internetového připojení či mobilní sítí uživatelova poskytovatele mobilních služeb.

Uživatel prohlašuje, že osobní údaje, které poskytl při registraci, jsou pravdivé a aktuální.

Uživatel dále prohlašuje, že se nebude vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu, kterou není.

Uživatel nebude používat falešné jméno či název, který není oprávněn používat, či jiným způsobem nebude poškozovat dobré jméno jiných fyzických či právníckých osob.

Uživatel má povinnost na základě žádosti Provozovatele provést ve svém profilu potřebné změny v případě, že porušuje Podmínky systému (například uvedením fiktivního jména). Pokud Uživatel této žádosti nevyhoví, může mu být profil pozměněn Provozovatelem bez předchozího souhlasu.

Uživatel má povinnost zajistit bezpečnost svého uživatelského jména a hesla vloženého při registraci. Své uživatelské jméno ani heslo nesmí Uživatel sdělovat třetím osobám. Uživatel je odpovědný za skutečnosti, ke kterým došlo pod jeho uživatelským jménem a heslem. Pokud byly Uživatelovi údaje kompromitovány, má Uživatel povinnost Provozovatele o této skutečnosti neprodleně informovat.

Uživatel má právo kdykoliv prostřednictvím emailové či telefonické komunikace požádat Provozovatele o úpravu či odstranění osobních či kontaktních dat z databáze.

V případě pozastavení účtu Uživatele Provozovatelem má Uživatel právo Provozovatele kontaktovat a poskytnout informace či vysvětlení, z jakého důvodu došlo z jeho strany k porušení Podmínek systému.

Uživatel souhlasí s využíváním svého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení, a to jak obchodních sdělení týkajících se výrobků a služeb provozovatele, tak obchodních sdělení týkajících se výrobků a služeb třetích osob.